Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Stanovy občanského sdružení

Stanovy
občanského sdružení Borelioza CZ z.s.
IČO: 22826424


 1. Název sdružení
 2. Sídlo sdružení
 3. Právní poměry
 4. Cíl činnosti
 5. Orgány sdružení
 6. Členství
 7. Práva a povinnosti členů
 8. Zásady hospodaření
 9. Zánik sdružení
 10. Závěrečná ustanovení


Název sdružení

Borelioza CZ z.s.


Sídlo sdružení

Meduňková 522/4, 621 00 Brno-Ivanovice


Právní poměry

Sdružení je právnickou osobou, její právní postavení se řídí zákonem č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších úprav, dalšími obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

Cíl činnosti

Sdružení je založeno k obecně prospěšným cílům, přičemž jeho hlavním cílem je informovat a podporovat osoby nakažené nebo ohrožené lymskou boreliózou, včetně jejich pečovatelů.

Dalším cílem je přinášení informací o nových vědeckých objevech a medicínských trendech v diagnostice a léčbě lymské boreliózy, jejich prosazování do léčebných postupů a zapracování do směrnic a standardů zdravotní péče. Sdružení se bude zasazovat o to, aby v doporučených lékařských postupech byly zohledněny i zkušenosti pacientů trpících touto chorobou.

Sdružení bude usilovat o zřízení léčebných center specializovaných na lymskou boreliózu, kladení zvýšeného důrazu na informace o borelióze ve výuce na lékařských univerzitách a zdravotních školách a také o celoživotní vzdělávání lékařů v této problematice.

Tyto cíle bude sdružení podporovat zveřejňováním informací na webových stránkách borelioza.cz, spoluprací s odbornými medicínskými a farmaceutickými pracovišti a zahraničními sdruženími pacientů i lékařů.

Změna hlavního cíle sdružení se nepřipouští.

Orgány sdružení

1. Valná hromada

a) Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení staršími 18ti let. Hlasovací právo na valné hromadě má každý člen s řádně zaplaceným členským příspěvkem.

b) Valná hromada se koná zpravidla jedenkrát ročně. Jednání valné hromady řídí předseda Výkonného výboru nebo jím pověřený člen. Z konání valné hromady se pořizuje stručný zápis. Za správné pořízení zápisu zodpovídá Výkonný výbor. Zápis obsahuje minimálně plná znění přijatých usnesení, poměr hlasování a seznam přítomných členů. Zápis podepíše zapisovatel, osoba řídící zasedání a přítomní členové Výkonného výboru.

c) Valnou hromadu svolává Výkonný výbor informací na webu www.borelioza.cz s uvedením hodiny, data a místa konání, případně i pořadu jednání. Svolání na valnou hromadu musí být na webu nejméně 14 dnů před jejím konáním. V případě nefunkčnosti webových stránek borelioza.cz může proběhnout svolání valné hromady e-mailem nebo dopisem zaslaným minimálně 14 dnů před jejím konáním na adresu každého člena.

d) Pokud Výkonný výbor nesvolá řádnou valnou hromadu ani jednou během 12 kalendářních měsíců, jsou oprávněni k jejímu svolání členové sdružení, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu hlasů všech členů.

e) Do výlučné pravomoci valné hromady patří:

 • přijímat a měnit stanovy
 • vylučovat členy
 • rozhodovat o zániku sdružení, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního nástupce, o sloučení či způsobu transformace
 • schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření
 • stanovit výši řádného ročního členského příspěvku
 • pověřovat Výkonný výbor prováděním úprav rozpočtu během kalendářního roku
 • rozhodovat o názvu a symbolice sdružení

f) Valná hromada přijímá usnesení souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen přítomný na valné hromadě má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 9 členů sdružení s platným hlasovacím právem. V případě, že sdružení má méně než 10 členů, je valná hromada usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů sdružení s platným hlasovacím právem. Tvoří-li sdružení pouze 3 členové, je zapotřebí k přijetí usnesení valné hromady vždy souhlasu všech členů sdružení.

g) K přijetí usnesení týkajících se změny stanov, rozhodnutí o zániku sdružení, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního nástupce, o sloučení či způsobu transformace rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zakládající členové sdružení mohou uplatnit během hlasování o těchto závažných návrzích právo veta.

h) Valná hromada dále plní funkci kontrolního orgánu sdružení. Výkonný výbor je povinen umožnit provedení kontroly a poskytnout maximální součinnost při této činnosti.

i) Valná hromada se může konat v budoucnu dle rozhodnutí Výkonného výboru i formou jednání prostřednictvím dálkových komunikačních technologií, např. telekonferencí a jiných zařízení, která zaručí identifikaci člena a jeho průkazné hlasování.


2. Mimořádná valná hromada

Mimořádnou valnou hromadu je Výkonný výbor povinen svolat do 15 dnů ode dne, kdy obdržel podepsanou písemnou žádost nadpoloviční většiny členů sdružení. Tato žádost musí obsahovat návrh programu jednání mimořádné valné hromady.


3. Výkonný výbor

a) Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení, jež řídí provozní činnost sdružení a jedná jeho jménem. Členy Výkonného výboru jsou předseda, místopředseda a členové. Jednat jménem sdružení je oprávněn předseda nebo místopředseda samostatně. Členy Výkonného výboru volí valná hromada. Právo podat návrh na obsazení funkce člena Výkonného výboru mají všichni členové valné hromady. Volba členů Výkonného výboru se provádí přímou volbou.

b) Výkonný výbor má nejméně tři členy, nejvíce však 7 členů. Počet členů Výkonného výboru musí být vždy lichý. O každém kandidátu na předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru se hlasuje jednotlivě. Členem Výkonného výboru se stává vždy kandidát s vyšším počtem hlasů.

c) Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

d) Výkonný výbor zasedá zpravidla minimálně jedenkrát ročně. Zasedání Výkonného výboru svolává kterýkoliv jeho člen ústně, písemně či elektronicky na adresu všech členů Výkonného výboru. Rozhodování Výkonného výboru musí být přítomna nadpoloviční většina členů Výkonného výboru. Všechny záležitosti, které Výkonný výbor schvaluje ústní či písemnou formou, musí schválit nadpoloviční většina všech členů Výkonného výboru. Veškeré písemné dokumenty, kterými jedná Výkonný výbor za občanské sdružení navenek, musí být potvrzeny podpisem předsedy nebo místopředsedy. Pro nakládání s finančními prostředky do výše 10.000,- Kč měsíčně pro běžný provoz sdružení je zplnomocněn svým podpisem předseda nebo místopředseda sdružení. Výdaje nad tuto částku musí být spolupodepsány dalším členem Výkonného výboru.

e) Výkonný výbor plní úkoly uložené mu usnesením valné hromady.

f) Výkonný výbor je povinen při nakládání s finančními prostředky, jejichž výše přesahuje částku Kč 100.000,- obdržet předchozí schválení valné či mimořádné valné hromady. Stejná úprava se uplatní i v případě nakládání s movitým či nemovitým majetkem sdružení, jehož hodnota přesahuje uvedenou částku. V případě pochybností o hodnotě tohoto majetku se má za to, že jeho hodnota převyšuje tuto částku.

g) Výkonný výbor se může v odůvodněných případech zprostit odpovědnosti, jestliže nebylo možno předchozí schválení obdržet. Své rozhodnutí však musí na nejbližší valné hromadě či mimořádné valné hromadě předložit k projednání.

V orgánech sdružení se hlasuje veřejně.

Členství

  1. Vznik členství

   1. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s tím, být vázány cíli sdružení a které budou za níže uvedených podmínek za člena přijati.

   2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonný výbor.

   3. Členové přípravného výboru jsou zakládajícími členy sdružení.

Seznam členů je uložen v sídle sdružení a je interním materiálem sdružení.


  1. Zánik členství

   1. Vystoupení člena písemnou formou, k vystoupení dochází okamžikem doručení Výkonnému výboru.

   2. Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu závažného provinění proti stanovám občanského sdružení.

   3. Zánikem občanského sdružení.

   4. U právnické osoby jejím zrušením tak, jak je upraveno v ustanovení § 68 zákona č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších úprav.

   5. Úmrtím člena


Důsledkem zániku členství je i zánik funkce, kterou daná osoba v době svého členství vykonávala.


Práva a povinnosti členů

  1. Práva člena sdružení

   1. Podílet se na činnosti sdružení a účastnit se akcí, které sdružení pořádá.

   2. Volit do orgánů sdružení a být do nich volen.

   3. Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení.

   4. Požadovat informace o činnosti sdružení.

   5. Další z těchto stanov vyplývající práva

  2. Povinnosti člena sdružení

   1. Dodržovat stanovy sdružení a řídit se usnesením valné hromady.

   2. Podílet se na plnění cílů sdružení.

   3. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

   4. Informovat orgány sdružení bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které se dozvěděl a které by mohly ve svém důsledku prospět nebo ohrozit zájmy sdružení.

   5. Další z těchto stanov vyplývající povinnosti.


Zásady hospodaření

Zdroji majetku sdružení jsou především:

 • granty a dotace z veřejných i soukromých zdrojů
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonný výbor jako statutární orgán. Výkonný výbor předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení. Za všechny závazky sdružení odpovídá sdružení svým majetkem. Jednotliví členové za závazky sdružení neodpovídají.

Účetnictví občanského sdružení Borelioza CZ o.s., je vedeno podvojným účetnictvím v souladu se zásadami řádného hospodaření dle platných právních předpisů. Také ostatní povinnosti vůči státním orgánům (finančnímu úřadu atd.) jsou plněny dle příslušných zákonů. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy a spravovány pomocí Transparentního účtu.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. Toto rozhodnutí musí být schváleno v souladu s ustanovením čl. V. bod 1g) těchto stanov. Likvidátora sdružení jmenuje valná nebo mimořádná valná hromada.

Sdružení dále zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

V případě zániku, resp. zrušení sdružení přechází jeho veškerý aktivní majetek a finanční prostředky na fyzické nebo právnické osoby dle rozhodnutí valné či mimořádné valné hromady.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku sdružení.

V Brně dne 31. 10. 2009